torsdag 29 november 2012

Att skriva en debattartikel

Vecka 49 ska din debattartikel vara klar som du gör i sv/so. Här kommer infon vi gick igenom på lektionen. Skriv i Google Drive och dela med din/dina lärare.
https://docs.google.com/document/d/1eU9nR0FlVKaOohQGplBEDUycZ3U8WcN7MIa0QqRPIdA/edit#heading=h.w070azr6wt3s


Andra förslag på och hjälp hur man skriver en debattartikel kan du hitta här:

http://läxhjälp.nu/guider/svensktexter/skriva-debattartikel/

http://eastsmoothhigh.wikispaces.com/Att+skriva+debattartikel

måndag 19 november 2012

Fritidsaktiviteter

Läxa till fredag 23 nov, åk 8:

faire du vélo                            cykla
écouter de la musique             lyssna på musik
jouer au handboll                    spela handboll
écrire                                       skriva
faire du jogging                       jogga
faire du ski                              åka skidor
jouer de la musique                spela musik
jouer au foot                           spela fotboll
nager                                      simma
faire du cheval                        rida
jouer de la guitare                   spela gitarr
jouer du piano                        spela piano

onsdag 14 november 2012

Translate the sentences - past tense

1. Grannen stängde fönstret.
2. Vi försökte hjälpa honom.
3. Barnen lekte på gatan.
4. Emily målade ansiktet rosa.
5. Kvinnan bar barnet på ryggen.
6. Vi klappade hunden.
7. De cyklade tillsammans till festen.
8. Bussföraren skyndade sig till banken.
9. Bussen stannade utanför Tesco.
10. Hunden skällde på fåglarna.
11. Inbrottstjuven hoppade ut genom fönstret.
12. Pojken lagade sin dator.
13. Richard spelade golf med Janie.
14. De planerade en resa till kinesiska muren.
15. Joe arbetade i köket hela veckan.
16. Min bror hjälpte mig med mina läxor.
17. När jag öppnade bildörren tappade jag min nyckel.
18. Min farfar rökte cigarrer på sin på sin födelsedag.
19. Vi bodde i Tyskland innan vi flyttade hit.
20. Jag är ledsen att jag ljög för dig.


Översätt meningarna och läs på dem i till onsdag 21 nov.


Facit:
1. The neighbour/neighbor closed the window.
2. We tried to help him.
3. The children played in the street.
4. Mary painted her face pink.
5. The woman carried the child on her back.
6. We patted the dog.
7. They cycled together to the party.
8. The bus driver hurried to the bank.
9. The bus stopped outside Tesco's.
10. The dog barked at the birds.
11. The burglar jumped out of the window.
12. The boy mended/fixed his computer.
13. Richard played golf with Janie.
14. They planned a journey to the Great Wall of China.
15. Joe worked in the kitchen all week.
16. My brother helped me with my homework.
17. When I opened the door of the car, I dropped my key.
18. My grandfather smoked cigars on his birthday.
19. We lived in Germany before we moved here.
20. I am sorry I lied to you.


måndag 12 november 2012

The Great Wall of China

Läs texten och glosorna till onsdag 14 nov.


Write the correct word. Use the Swedish words to help you.

1. The Great Wall i a __________ stone wall.
2. They say that the wall is__________from the moon.
3. There is a __________ that says what the section is called.
4. The Ming Dynasty ruled China in the 14th __________.
5. The word dynasty means a family of __________.
6. China was ruled by an __________, not by a king.
7. The wall is 7.8 metres __________ and 5.8 metres __________.
8. They built the wall to _________ invaders.
9. The wall is 6,000 kilometres __________.

tjock, enorm, härskare, hög, kejsare, lång, platta, stänga ute, synlig, århundrade


Write five sentences about the Great Wall of China, publish the sentences on your blog. Use these words:

mountains
famous
incredible
old
walk

Klassrumsfraser - läxa tor 15 nov - åk 7


1. Ouvrez vos livres à la page 50.                             Öppna era böcker på sidan 50.

2. J'ai oublié mon crayon.                                          Jag har glömt min blyertspenna.

3. Pardon, madame, je ne comprends pas.                 Ursäkta frun, jag förstår inte.

4. C'est quelle page?                                                  Vilken sida är det?

5. Excusez-moi, je suis en retard.                               Ursäkta mig att jag är sen.Läs först och främst på så ni kan säga fraserna, skriv dem i andra hand. Ni kan höra uttalet i Provoc som ligger på FC.

Läxa till fredag 16 nov - åk 8

finir             sluta
salir             smutsa ned
choisir         välja
défendre      försvara
chanter        sjunga
perdre          förlora
répondre     svara
maigrir        magra
obéir           lyda
le veau        kalven
envahir        invadera
vendre         sälja

söndag 11 november 2012

"Inte" tillsammans med passé composé


_______  (ne)                    avoir               (pas)                   parler     

j'/je           n'                        ai                      pas                     parlé
tu             n'                         as                     pas                     parlé
il/elle/on   n'                         a                       pas                     parlé
nous         n'                        avons                pas                     parlé
vous         n'                        avez                  pas                     parlé
ils/elles     n'                        ont                    pas                     parlé


OBS! Negationen placeras runt avoir!              


Översätt meningarna:

1. Jag pratade inte med min fransklärare igår.

2. Vi diskuterade inte igår kväll.

3. Hon arbetade inte igår eftermiddag.

4. Har ni inte tittat på TV?

5. Du åt inte mycket till frukost.

6. Kusinerna bodde inte i Sverige under lovet.


Träningsuppgifter på passé composé

Facit kommer senare.

Skriv om följande meningar i passé composé och översätt dem sedan till svenska:

1. Les pommes coûtent 2€ le kilo.

2. Elle garde les enfants de ses voisins.

3. Nous nageons vite.

torsdag 8 november 2012

Övning med passé composé


Träningsmeningar:

j'ai mangé                           jag åt/jag har ätit
tu as trouvé                         du hittade/du har hittat
il a oublié                            han glömde/han har glömt
elle a commencé                 hon började/hon har börjat
nous avons pensé                vi tänkte/vi har tänkt
vous avez regardé               ni tittade på/ni har tittat på
ils ont écouté                       de lyssnade på/de har lyssnat på


p. 74:

Vous avez dîné.                                Ni åt middag.
Nous avons écouté de la musique.    Vi lyssnade på musik.
Charlotte a joué au basket.                Charlotte spelade basket.
Ils ont joué au foot.                           De spelade fotboll.
J'ai regardé la télé.                             Jag tittade på TV.
Tu as mangé une pizza.                     Du åt en pizza.
Elles ont parlé au téléphone.              De pratade i telefon.
On a nagé.                                        Man/Vi simmade.

tisdag 6 november 2012